Algemene Voorwaarden

Deze website is eigendom van  Van Gompel - Exclusive Home Styling

Maatschappelijke zetel:
Van Gompel NV
Sint-Amandinastraat 35
3970 Leopoldsburg
België
Telefoon: +32 (0) 011 34 15 91
BE 0401 358 977

We zijn telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 9u00 tot 17u00, en zaterdag van 10u00 tot 16u00 uitgezonderd (Belgische) feestdagen
Voor vragen met betrekking tot online bestellingen, mail ons op info@decoratie-vangompel.be
Ook voor alle andere vragen kan u ons mailen op info@decoratie-vangompel.be

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de Van Gompel - Exclusive Home Styling webshop en op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Op de Algemene Voorwaarden van Van Gompel - Exclusive Home Styling is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

 

Aankoop en Betaling

 • De overeenkomst tussen Van Gompel - Exclusive Home Styling en u als koper komt tot stand op het moment dat u een bestelling plaatst op de Van Gompel - Exclusive Home Styling webshop, waardoor u de door Van Gompel - Exclusive Home Styling gestelde voorwaarden accepteert en daaraan voldoet. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 • Van Gompel - Exclusive Home Styling behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
 • Van Gompel - Exclusive Home Styling bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.
 • Betaling van producten gekocht bij Van Gompel - Exclusive Home Styling geschiedt uitsluitend vooraf via de voorgestelde betaalmiddelen.
 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.
 • In geval van niet tijdige betaling is Van Gompel - Exclusive Home Styling bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.
 • Onze onlineprijzen kunnen afwijken van de winkelprijzen in onze fysieke winkel.
 • De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

 

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc., met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Van Gompel - Exclusive Home Styling is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Van Gompel - Exclusive Home Styling doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen. Toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren is. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Van Gompel - Exclusive Home Styling u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door Van Gompel - Exclusive Home Styling voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat Van Gompel - Exclusive Home Styling op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Van Gompel - Exclusive Home Styling is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

 

Assortimentsartikelen

 • Van Gompel - Exclusive Home Styling biedt verschillende artikelen aan op de webshop die door onze leveranciers in assortiment worden aangeleverd. Dat wil zeggen dat er verschillende versies van één product geleverd worden, zonder dat wij weten welke specifieke versies dit zijn.
 • Bij deze artikelen staat steeds vermeld "Dit artikel is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Wij kunnen geen enkele garantie geven op welke uitvoering u ontvangt. Heeft u echter een voorkeur, vertel het ons dan bij het plaatsen van uw bestelling. We zullen proberen aan uw wens te voldoen."
 • Bij het afrekenen, krijgt u de mogelijkheid om een opmerking in te geven. Hier kan u uw voorkeur duidelijk maken. Aparte mails komen op het hoofdkantoor terecht en zijn bijgevolg geen geldige voorkeursmelding, aangezien uw pakket sneller opgestuurd kan worden dan wij uw mail kunnen verwerken.
 • Van Gompel - Exclusive Home Styling zal bij het verwerken van de bestelling trachten te voldoen aan uw wens, doch zonder enige garantie. Het ontvangen van een andere versie/uitvoering van bestelde artikel kan in dat geval geen reden zijn om de levering als foutief te bestempelen.

 

Acties en aanbiedingen

 • Alle acties en aanbiedingen zijn slechts geldig tussen de data die aangegeven staan bij de actie en zo lang de voorraad strekt, ,en voor zover aan alle voorwaarden van de acties of aanbiedingen is voldaan. Acties en aanbiedingen zijn niet cumuleerbaar met andere acties en niet inwisselbaar in contanten.

 

Bedenktijd (zichttermijn) en Retourneren

 • Voor alle producten gekocht op de webshop van Van Gompel - Exclusive Home Styling heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 6 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangst name door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
 • Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product per mail kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vindt u in de rubriek annuleren, retourneren en ruilen op onze website.
 • De goederen dient u onbeschadigd en ongebruikt (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De ontvangstdatum geldt als controle. Alle meegeleverde documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden bijgevoegd.
 • Het retourneren van een product moet altijd aangemeld worden per mail. Een product retourneren kan op 2 manieren :

· 1. U wenst het product op te sturen. U ontvangt een RMA formulier dat u bij het pakket < dient te voegen waarna u het pakket kan opsturen. Meer gegevens volgen na aanmelding. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper.

· 2. U mag het product ook steeds binnen brengen in ons filiaal.

 • Zowel bij het opsturen, als bij een retour in een filiaal, wordt het product eerst even nagekeken. Als de goederen conform de voorwaarden geretourneerd worden, betaalt Van Gompel - Exclusive Home Styling u het gestorte bedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. Bij een retour in een filiaal, kan u dadelijk een ander product uitzoeken, of ontvangt u het geld cash terug op voorwaarde dat dit binnen 14 dagen na ontvangst gebeurt. Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het gestorte bedrag niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
 • Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
  Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht van 14 kalenderdagen. Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare goederen, cd’s, dvd’s, software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.
  Wanneer een product zichtbaar gebruikt is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

 

Garantiebepalingen

 • Van Gompel - Exclusive Home Styling volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze zijn per merk verschillend.
 • Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Van Gompel - Exclusive Home Styling.

 

Gebreken

 • U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

 

  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?

 

 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan Van Gompel - Exclusive Home Styling te melden.
 • Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan  Van Gompel - Exclusive Home Styling.
 • De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Van Gompel - Exclusive Home Styling.

 

 

Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Van Gompel - Exclusive Home Styling geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van Gompel - Exclusive Home Styling niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Van Gompel - Exclusive Home Styling heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Van Gompel - Exclusive Home Styling haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Van Gompel - Exclusive Home Styling opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Van Gompel - Exclusive Home Styling niet mogelijk is, langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Prijzen

De prijzen op de website zijn bindend in hoofde van partijen. Van Gompel - Exclusive Home Styling behoudt zich evenwel het recht voor om in het uitzonderlijke geval van een duidelijke materiële fout bij de prijszetting en -publicatie, de nodige prijsaanpassingen te doen.
Wanneer dit gebeurt nadat een definitieve overeenkomst tot stand is gekomen, wordt de klant individueel verwittigd van het feit dat de initiële prijszetting op een materiële vergissing berust en wordt hem de correcte, aangepaste prijs per e-mail meegedeeld.
Van Gompel - Exclusive Home Styling en de klant behouden in dergelijk uitzonderlijk geval, steeds het recht om de verkoop te annuleren, binnen de acht dagen na kennisgeving van de correcte prijs, en zonder dat door Van Gompel - Exclusive Home Styling of de klant enige kost of schadevergoeding in rekening kan worden gebracht.
Bij gebeurlijke annulatie van de verkoopovereenkomst, wordt de eventueel reeds betaalde aankoopprijs door Van Gompel - Exclusive Home Styling onverwijld terugbetaald aan de klant. Eventueel reeds geleverde goederen worden desgevallend op kosten van de Van Gompel - Exclusive Home Styling teruggenomen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 • De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Van Gompel - Exclusive Home Styling of rechthoudende derden.

 

Vragen en klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • Van Gompel - Exclusive Home Styling behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

 

Geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Van Gompel - Exclusive Home Styling , of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Hasselt , tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Van Gompel - Exclusive Home Styling levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Van Gompel - Exclusive Home Styling de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 
Van Gompel - Exclusive Home Styling p kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Van Gompel - Exclusive Home Styling geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Van Gompel - Exclusive Home Styling kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

Van Gompel - Exclusive Home Styling verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.