Levering Informatie

Online Bestellingen

Bestellingen kan u de ganse dag plaatsen(24/24u) via het bestelformulier.


Let op!

Bestellingen die pas zaterdag na 18.00u worden geplaatst worden pas de eerstvolgende werkdag(dinsdag) behandelt.

Sommige producten moeten speciaal voor u besteld  worden, dit kan soms enkele dagen duren.

In de omschrijving staat de vermoedelijke leveringstermijn vermeld. 

Alle door Leverancier genoemde (leverings)termijnenworden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens enomstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Leverancier bekendwaren.

Opgegeven (leverings)termijnen zijn niet te beschouwenals een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/ofomstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,vertraging tot gevolgheeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeenhierna is bepaald.

Bij niet tijdige levering dient afnemer Leverancierterzake in gebreke te stellen en aan Leverancier een redelijke termijn te gevenalsnog tot levering over te gaan. Heeft na verloop van deze termijn nog steedsgeen levering plaatsgevonden, dan is afnemer gerechtigd de overeenkomst teontbinden.

Overschrijding van door Leverancier opgegevenleveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft afnemer nimmer recht opschadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit dedesbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

Indien is overeengekomen dat de diensten en/ofleveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Leverancier de diensten en/ofleveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat afnemer de voltooiing vande voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële)verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringenis Leverancier gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.